Landgoed Nieuw Horst, met aandacht voor mens, dier en natuur

Zelf boeren in Zeewolde?

Ja, dat kan binnenkort, als het aan de pas opgerichte stichting NIEUW HORST ligt!

Onder deze naam zet de stichting zich in om in de directe nabijheid van het dorp Zeewolde de ontwikkeling, exploitatie en beheer op te zetten van een Landgoed Nieuw Horst, met een coöperatieve dorpsboerderij. Een boerderij, waarvan inwoners van Zeewolde zelf eigenaar zijn, in samenspraak met de boer het teeltprogramma bepalen en op die manier voorzien in een belangrijk deel van hun voedsel: gezond, lekker en betaalbaar eten van eigen boerderij in harmonie met de aarde en de natuur. Het gaat om kleinschalige landbouw, tuinbouw en veeteelt. Zelf meewerken op de boerderij kan natuurlijk ook, als het zo uitkomt, maar het hoeft niet. Een boerderijwinkel en ontmoetingscentrum voor kennisuitwisseling en lokale verkoop van producten maken deel uit van het concept.

Maar het Landgoed NIEUW HORST is meer…

NIEUW HORST wordt een zorg-, en werklandschap, waar naast de coöperatieve dorpsboerderij ook ruimte is voor nu nog ontbrekende zorgvoorzieningen. Zorgbewoners worden gestimuleerd om actief te zijn in het landschap en het buitenleven van de boerderij. Dit alles in de directe omgeving van het dorp: de voorkeurlocatie is het Horsterwold rond het kruispunt Groenewoudseweg en de Golflaan. Een ideale omgeving voor het realiseren van het beoogde voedsel-zorg-werklandschap, waarmee het dorp op een aantrekkelijke manier verbonden wordt met het bosgebied. We kijken ook naar andere locaties in de randen van het dorp. Het Landgoed, met de coöperatieve boerderij en de beoogde zorgvoorziening(en) – en vooral de samenhang daartussen! – dragen substantieel bij aan een gezonder en duurzamer Zeewolde en aan de saamhorigheid van de bewoners.

De initiatiefgroep Stichting Nieuw Horst werkt aan de eerste activiteiten: 

  • Het maken van een plan voor de coöperatieve boerderij, het zekerstellen van de gronden en het oprichten van een coöperatie met inwoners van Zeewolde voor het opzetten, exploiteren en beheren van de dorpsboerderij met bouw- en weiland;
  • een verkenning naar de zorgbehoefte in Zeewolde voor de komende 20 jaar en het zoeken naar samenwerking met de betreffende zorginstellingen;
  • het uitwerken van een bijdrage aan de toeristisch-recreatieve beleving van Zeewolde en dan met name haar bos en -en natuurgebied.

Vrienden van de dorpsboerderij

Om de coöperatie te kunnen starten zijn ca. 250 huishoudens nodig. Om het draagvlak daarvoor te bepalen start de Stichting Nieuw Horst met het werven van de ‘Vrienden van de dorpsboerderij’.

Als vriend(in) van de dorpsboerderij help je in belangrijke mate mee om de boerderij gerealiseerd te krijgen, om gezamenlijk druk uit te oefenen bij instanties, die nodig zijn voor het verkrijgen van de grond en de nodige vergunningen en om het initiatief bekend te maken in een groter netwerk. Veel voorbeelden van dergelijke coöperatieve boerderijen in Nederland kennen inmiddels een wachtrij van aspirant-leden. Het maximum aantal leden wordt immers bepaald door dat wat de aarde en de natuur kan opbrengen voor het leveren van het benodigde voedselpakket.

Als vriend(in) van de dorpsboerderij heb je de zekerheid van een certificaat/deelname als lid bij de start van de coöperatie en kan je met de initiatiefnemers meedenken en meedoen aan de verdere ontwikkeling van de dorpsboerderij en het Landgoed Nieuw Horst. Om de vriendschap te beklinken leg je eenmalig een klein bedrag van €20,- in. 

Wij nodigen je van harte uit om als vriend(in) de daartoe bijgevoegde intentieverklaring te ondertekenen. Als ‘vriend(in)’ ben je juridisch niet gebonden aan de verplichting tot lidmaatschap van de nog op te richten coöperatie. 

Een aantal vrienden vertellen je graag waarom zij vriend van de dorpsboerderij zijn geworden. 

 

Aansluiting bij Herenboeren Nederland

De dorpsboerderij is aangesloten bij de landelijke stichting Herenboeren Nederland. Herenboeren Nederland werkt binnen het perspectief van Farming Communities: natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. Dit doen zij met het oog op morgen, door vanuit een gedeelde visie op een duurzame manier voedsel te produceren. Dit houdt onze eigen leefomgeving leefbaar, vitaal en (bio)divers. Herenboeren zorgen met elkaar voor een rechtvaardige verdeling van de opbrengsten van het land en voor een eerlijk inkomen voor de boer. De kennis die op Herenboerderijen al doende wordt opgebouwd over landbouw in relatie tot verbetering van bodem-, lucht- en waterkwaliteit, versterking van biodiversiteit, de rol van insecten en natuurlijke  plaagbestrijding, delen we via ons Kenniscentrum Herenboeren Nederland.

De coöperatie (van burgers) kent geen winstoogmerk in financiële zin, maar leunt inmiddels wel op een bewezen verdienmodel van de Herenboeren, die ons voorgingen.

Op een breder terrein wordt ook winst geboekt. Denk aan: herstelde voedselvaardigheden, frisse lucht, een schoon, aantrekkelijk en (be)leefbaar landschap en een inspirerende ontmoetingsplek. Niet alleen voor ons mensen, maar ook voor dieren. Omdat het kan!

Een innovatief concept…

De Herenboerenbeweging is als innovatief idee van Nederlandse bodem gestart in 2012 in Boxtel. Sindsdien zijn er ca zestien Herenboerderijen operationeel. Naast deze operationele Heren-boerderijen, zijn er ongeveer veertig initiatieven in het hele land actief op zoek naar de basis ingrediënten voor een Herenboerderij, waaronder onze stichting Nieuw Horst.

Met de groei van de Herenboerenbeweging in de afgelopen jaren, groeit ook haar positie als promotor en ervaringsdeskundige op het gebied van duurzame landbouw. En dat is ook juist een van de doelen van Herenboeren Nederland. Naast diverse samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, zoals de Universiteit van Wageningen en het Louis Bolk Instituut, is de Herenboerenbeweging inmiddels ook een gesprekspartner voor lokale, regionale en landelijke overheid rond de thema’s duurzame landbouw en toekomstbestendig grondbeleid.

Zo heeft Herenboeren Nederland samen met Wij.land, Stichting BD Grondbeheer en de Triodos Bank een grondfonds opgericht, genaamd Aardpeer, met als doel gronden vele decennia veilig te stellen voor duurzame voedselproductie. Ook is Herenboeren Nederland gesprekspartner binnen het platform Kringlooplandbouw van het Ministerie van LNV.